Ochrana osobných údajov

1. Identifikácia prevádzkovateľa

Dobré služby, s.r.o. , Piaristická 21, 949 01 Nitra

IČO: 47477938, zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  Nitra, Oddiel: Sro,  Vložka č.  35564/Nv

e-mail: info@dobraopatrovatelka.sk , webstránka https://www.dobraopatrovatelka.sk

(ďalej tiež aj ako “Spoločnosť“)

2 . Vyhlásenie o vylúčení zodpovednosti

Vyvinuli sme všetku primeranú snahu na zabezpečenie správnosti a úplnosti informácií na tejto webovej stránke v čase ich zverejnenia. Môžu sa však vyskytnúť neúmyselné alebo náhodné chyby, za čo sa ospravedlňujeme.

Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku alebo ručenie ohľadom informácií zverejnených na tejto webovej stránke vrátane externých (hypertextových) odkazov alebo akéhokoľvek iného obsahu, ktorý môže byť priamo alebo nepriamo použitý prostredníctvom webovej stránky Spoločnosti.

Spoločnosť si tiež vyhradzuje právo túto stránku meniť alebo upravovať bez predchádzajúceho oznámenia. Spoločnosť vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za chyby alebo výpadky na webovej stránke. Akékoľvek rozhodnutia na základe informácií zverejnených na webovej stránke sú teda výlučnou zodpovednosťou príslušného používateľa. Spoločnosť vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za priame, nepriame alebo iné straty, ktoré vznikli z akéhokoľvek dôvodu pri priamom alebo nepriamom používaní informácií zverejnených na webovej stránke.

Spoločnosť nezaručuje, že funkcie alebo služby obsiahnuté na webovej stránke Spoločnosti nebudú prerušené alebo bez chýb, a nezaručuje tiež, že chyby budú odstránené, alebo že webová stránka Spoločnosti alebo server, vďaka ktorému je k dispozícii neobsahuje malware alebo iné škodlivé komponenty. V rozsahu povolenom zákonom Spoločnosť nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli či už pri správnej alebo nesprávnej prevádzke webovej stránky alebo akejkoľvek súvisiacej služby alebo technického zariadenia.

3. Zásady ochrany osobných údajov

Snažíme sa rešpektovať Vaše súkromie dodržiavaním všetkých platných predpisov vzťahujúcich sa k ochrane údajov, vrátane zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „Zákon“) v spojení s Nariadením Európskeho parlamentu a rady č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „GDPR“). V uvedenej súvislosti sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov.

Táto politika Vás má informovať o tom, ktoré vaše osobné údaje spracúvame, prípadne aké osobné údaje nám poskytujete cez túto webovú stránku. Prosíme, aby ste si pozorne prečítali nasledovné, aby ste porozumeli našim postupom ohľadom ochrany vašich osobných údajov.

3.1 Aké osobné údaje spracúvame

Pri  výkone našich činností, vrátane prevádzky tejto webovej stránky zbiera Spoločnosť určité informácie súvisiace s identifikovanými fyzickými osobami (alebo informácie, ktoré fyzické osoby môžu potenciálne identifikovať), ktoré poskytujú tieto fyzické osoby ako používatelia tejto webovej stránky, priamo (napr. kontaktné údaje) alebo nepriamo (napr. IP adresa).

Osobné údaje spracujeme pre nasledujúce účely, na príslušnom právnom základe uvedenom pre každý z účelov:

3.1.1 Prehliadanie webovej stránky. Používanie súborov cookies

Počas vašej návštevy našej webovej stránky používame cookies na automatické zbieranie technických informácií, ktoré môžu identifikovať používateľa, ako napríklad IP adresu, typ internetového prehliadača použitého pri navigovaní na našej webovej stránke, váš operačný systém, názov domény alebo hostiteľa domény, cez ktorého používateľ prehliada webovú stránku.

Hlavným účelom používania cookies je vylepšiť váš dojem pri navigácii na stránke, a tiež obsah na mieru podľa Vašich záujmov a volieb. Cookies použijeme na to, aby sme Vám ponúkli personalizovanú a relevantnú skúsenosť pri prehliadaní našej webovej stránky, a aby sme pochopili, ako reagujete na prezentovaný obsah.

3.1.2 Dotazník 

Spracúvané osobné údaje Účel Právny základ
meno a priezvisko, e-mail, telefonický kontakt Prejavenie záujmu o služby, alebo spoluprácu, prostredníctvom elektronickej korešpondencie (e-mail) alebo v papierovej forme. Súhlas so spracúvaním (podľa čl. 6.1(a) GDPR)

3.1.3 Zodpovedanie a vybavenie otázok a žiadostí

Spracúvané osobné údaje Účel Právny základ
Vaše kontaktné údaje, ako meno a priezvisko, emailová adresa, telefón a akékoľvek ďalšie informácie alebo údaje, ktoré nám poskytnete v korešpondencii, v závislosti od komunikačného kanála, ktorým nás kontaktujete Zodpovedanie vašich žiadostí o informácie / iných žiadostí, prostredníctvom elektronickej korešpondencie (e-mail) alebo v papierovej forme. Oprávnený záujem (podľa čl. 6.1(f) GDPR)

3.1.4 Priama marketingová komunikácia

Spracúvané osobné údaje Účel Právny základ
Vaše kontaktné údaje, ako meno a priezvisko, emailová adresa, telefón a akékoľvek ďalšie informácie alebo údaje, ktoré nám poskytnete v korešpondencii, v závislosti od typu aktivity Informácie o aktivitách Spoločnosti, registrácia na odoberanie informačných bulletinov, komerčná komunikácia ohľadom služieb, alebo produktov Oprávnený záujem (podľa čl. 6.1(f) GDPR)

Platí všeobecné pravidlo, že osobné údaje sa pre účely priameho marketingu spracujú výhradne prostredníctvom komunikačných kanálov, ktoré ste schválili pri poskytnutí vášho súhlasu. Pri každej marketingovej správe, ktorú vám zašleme ponúkneme možnosť zamietnuť takéto využívanie vašej e-mailovej adresy (odhlásenie sa s odberu marketingových správ).

3.1.5 Automatické rozhodovanie a automatické profilovanie

Osobné údaje nie sú predmetom automatického rozhodovania, vrátane profilovania.

3.2 Komu sprístupňujeme vaše osobné údaje?

S cieľom naplnenia účelov opísaných vyššie využíva Spoločnosť služby rôznych tretích strán, kedy:

 • niektorí z nich sú tiež prevádzkovateľmi údajov, ako napríklad Google alebo Facebook
 • niektorí z nich sú príjemcovia, ktorí nespracúvajú vaše osobné údaje, avšak môžu k nim mať prístup pri plnení svojich úloh alebo počas spolupráce so Spoločnosťou, ako napríklad spoločnosti technickej údržby, konzultačné spoločnosti (napr. finanční, právni audítori) a pod.

Osobné údaje uvedené vyššie môžu byť k dispozícii alebo odoslané tretím stranám v nasledujúcich situáciách:

 • orgány dozoru, audítori alebo inštitúcie oprávnené vykonávať kontroly činnosti alebo aktív Spoločnosti, ktoré Spoločnosť žiadajú o poskytnutie informácií v zmysle jej právnych záväzkov.
 • plniť zákonné požiadavky alebo chrániť práva/oprávnené záujmy a majetok Spoločnosti alebo iných subjektov, ako napríklad v prípade súdnych konaní.

3.3 Príjemcovia osobných údajov

 • V zmysle čl. 4 ods. 9 GDPR je „príjemcom“ fyzická alebo právnická osoba, orgán verejnej moci, agentúra alebo iný subjekt, ktorému sa osobné údaje poskytujú bez ohľadu na to, či je treťou stranou. Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa nepovažujú za príjemcov a spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania.
 • Spoločnosť neposkytuje spracúvané údaje žiadnym príjemcom, preto informácia podľa čl. 13 ods. 1 písm. e) GDPR nie je aplikovateľná.

3.4 Prenos osobných údajov do zahraničia

V kontexte spracovateľských činností opísaných vyššie môžu byť Vaše osobné údaje prenesené do zahraničia, teda do štátov Európskej únie („EÚ“) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru („EHP“). Týmto vás informujeme, že akýkoľvek prenos Vašich osobných údajov získaných v členskom štáte EÚ alebo EHP bude uskutočnený v súlade s právnymi požiadavkami Zákona a GDPR.

V prípade, že sa osobné údaje prenášajú do štátov, ktoré neposkytujú primeranú ochranu spracovania osobných údajov sa uzavrú zmluvy, ktoré zaistia právny súlad.

3.5 Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchováme len na také obdobie, ktoré je nevyhnutné na naplnenie účelov spracúvania osobných údajov opísaných vyššie. V prípade, že Spoločnosť zistí, že má oprávnený záujem alebo právny záväzok naďalej spracúvať Vaše osobné údaje a to aj pre iné účely, budeme vás o tom riadne vopred informovať.

Odhadujeme, že spracovateľské činnosti s osobnými údajmi uvedené vyššie budú vyžadovať uchovanie údajov na nasledujúce obdobia:

Účel Trvanie
Prehliadanie webovej stránky a používanie cookies Žiadne uchovávanie
Prejavenie záujmu o služby Maximálne jeden rok, resp. do doby uplynutia premlčacej doby na uplatnenie nárokov
Zodpovedanie a vybavenie otázok a žiadostí Maximálne jeden rok resp. do doby uplynutia premlčac,ej doby na uplatnenie nárokov
Priama marketingová komunikácia Maximálne 90 dní

3.6 Spracúvanie osobných údajov osôb mladších ako 16 rokov

Vzhľadom na podstatu poskytovaných služieb, je nutné čiastočné spracúvanie osobných údajov aj  osôb mladších ako 16 rokov. Spracúvajú sa však jediné dva atribúty a to vek dieťaťa a pohlavie. Ku zverejňovaniu týchto osobných údajov nedochádza.

Použitie systémov alebo poskytnutie výsledkov spracúvania je osobám mladším 16 rokov bez súhlasu ich zákonného zástupcu zakázané. Ak aj napriek našej primeranej snahe o zabránenie dôjde k spracúvaniu osobných údajov osôb v rozpore s týmto ustanovením, bezodkladne po takomto zistení pristúpime k ukončeniu spracúvania osobných údajov.

3.7 Bezpečnosť spracovania údajov

V súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov prehlasujeme, že sme prijali náležité technické, organizačné a personálne opatrenia, pomocou ktorých zabezpečujeme ochranu Vašich osobných údajov vrátane neustáleho vyhodnocovania a aktualizovania bezpečnostných opatrení s cieľom zaistiť bezpečné spracúvanie Vašich osobných údajov.

3.8 Práva dotknutých osôb

V kontexte spracúvania Vašich osobných údajov máte nasledujúce práva:

 • právo prístupu k spracúvaným osobným údajom: máte právo získať potvrdenie, či sú vaše osobné údaje spracovávané, a ak áno, máte právo prístupu k typu osobných údajov a k podmienkam spracovania adresovaním žiadosti v tomto ohľade na prevádzkovateľa údajov;
 • právo žiadať opravu alebo vymazanie osobných údajov – zaslaním žiadosti prevádzkovateľovi údajov máte možnosť žiadať opravu nepresných osobných údajov, doplnenie neúplných údajov alebo vymazanie vašich osobných údajov v prípade, že (i) údaje už nie sú potrebné na ich pôvodný účel (a neexistuje žiadny nový zákonný účel), (ii) právny základ spracovania je súhlas subjektu údajov, subjekt údajov svoj súhlas odvolá, pričom neexistuje iný právny základ, (iii) subjekt údajov uplatní svoje právo namietať a prevádzkovateľ nemá prevažujúce základy na pokračovanie spracovania, (iv) údaje boli spracované nezákonne, (v) vymazanie je nevyhnutné na dosiahnutie súladu so zákonmi EÚ alebo rumunskými zákonmi, alebo (vi) údaje boli zozbierané v súvislosti so službami informačnej spoločnosti poskytovanými deťom (ak je to ten prípad), kedy platia konkrétne požiadavky ohľadom súhlasu;
 • právo žiadať obmedzenie spracovania – máte právo dosiahnuť obmedzenie spracovania v prípadoch, keď: (i) vaše spracované údaje považujete za nepresné, a teda spracovanie sa obmedzí na obdobie, ktoré prevádzkovateľovi umožní overiť presnosť osobných údajov; (ii) vaše spracovanie je nezákonné, avšak nechcete, aby sme vaše osobné údaje vymazali, chcete len, aby sme obmedzili ich použitie; (iii) v prípade, že prevádzkovateľ údajov už vaše údaje na spomínané účely nepotrebuje, ale tieto údaje vyžadujete na stanovenie, uplatnenie alebo obranu právneho nároku, alebo (iv) namietali ste voči spracovaniu, pri ktorom sa očakáva overenie, či oprávnené dôvody prevádzkovateľa údajov prevažujú nad dôvodmi subjektu údajov;
 • právo súhlas na spracovanie odvolať, keď je spracovanie založené na súhlase, pričom to nemá vplyv na zákonnosť spracovania uskutočneného do tejto chvíle;
 • právo namietať voči spracovaniu údajov z dôvodov súvisiacich s konkrétnou situáciou, keď je spracovanie založené na oprávnenom záujme, a právo kedykoľvek namietať voči spracovaniu údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania;
 • právo nepodliehať rozhodnutiu založenému výlučne na automatickom spracovaní, vrátane profilovania, ktoré má právne účinky týkajúce sa subjektu údajov alebo podobným spôsobom výrazne vplýva na subjekt údajov;
 • právo na prenosnosť údajov, čo znamená právo získať vaše osobné údaje, ktoré ste prevádzkovateľovi údajov poskytli v štruktúrovanom, bežne používanom a strojom čitateľnom formáte, a právo preniesť tieto údaje na iného prevádzkovateľa údajov, ak je spracovanie založené na vašom súhlase alebo zmluvnom plnení a uskutočňuje sa pomocou automatických prostriedkov;
 • právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov a právo adresovať ju príslušným súdom.

Uplatnenie týchto práv sa môže uskutočniť kedykoľvek. Pri uplatňovaní týchto práv vám odporúčame použiť e-mail. V prípade, že si tiež želáte odvolať váš súhlas udelený na účely priameho marketingu, môžete použiť možnosť „ odhlásiť“, ktorá je poskytnutá v každej marketingovej komunikácii.

3.9 Aktualizácie týchto Zásad ochrany osobných údajov

Spoločnosť je oprávnená meniť alebo aktualizovať tieto Zásady ochrany osobných údajov podľa potreby kedykoľvek, a to uverejnením ich aktualizovaného znenia na webovej stránke.