Čo znamená rešpektujúci prístup pri opatere detí

Od našich opatrovateliek vyžadujeme rešpektujúci prístup voči deťom, ale prečo a čo to vôbec znamená?

Súhlasíme, že deti potrebujú hranice a rešpektujúci prístup tieto hranice deťom poskytuje a pritom umožňuje uspokojovanie ich potrieb a rozvíja ich sebaúctu. Vďaka nemu sa častokrát bez kriku a hádky vyriešia problémy v komunikácii rýchlejšie a s dlhodobým účinkom.

Poznáme to z každodenných situácií, že náš prístup k nesprávnemu správaniu detí môže byť buď mocenský (potrestáme ho…) alebo partnerský, t.j. dieťa spolupracuje na riešení, pomáhame mu pri náprave, učíme ho rozpoznávať svoje emócie, akceptovať ich a prejavovať a zvládať prijateľným spôsobom.

Spolu pre to, namiesto využívania trestov uprednostňujeme empatickú reakciu, snažiť sa porozumieť dôvodom, nechať dopadnúť prirodzené, logické dôsledky, prizvať dieťa k spoluúčasti na riešení situácie a viesť k náprave. Na strane druhej, tresty deti ponižujú a druhá osoba ich vždy ukladá z pozície moci.

Veľkým rizikom sú tiež odmeny a pochvaly vo výchove. Sú nástrojom vonkajšej motivácie, potláčajú vnútornú motiváciu, vytvárajú závislosť na autorite a vedú k poslušnosti, nie k zodpovednosti.

Naopak uznanie, ocenenie a spätná väzba podporujú vnútornú motiváciu (keď deti niečo robia z vlastnej potreby, lebo ich to baví a je to pre nich nejakým spôsobom príťažlivé), nehodnotí sa ale sa opisuje vec, jeho výsledok či priebeh a tu ide o rovnocenný a rešpektujúci postoj.

Rešpektujúca výchova podporuje vzájomný rešpekt medzi rodičmi a deťmi, spoliehanie sa na vlastné silné stránky, dieťa považuje za rovnocenného, kompetentného partnera dospelých, dodáva sebadôveru deťom a  správanie dieťaťa stimuluje nie vyžaduje.

Rešpektovanie či úcta k dieťaťu znamená aj to, že ho považujeme za ľudskú bytosť s rovnakými právami rozhodnúť sa, ako máme my dospelí. Ale rovnaké „právo“ neznamená, že dieťa môže robiť to, čo robia dospelí. Každý člen rodiny má odlišnú rolu a každý má právo byť rešpektovaným v tejto svojej roli.

Pre viac informácií na túto tému vrelo odporúčame knihu Respektovat a být respektován od Pavela Kopřivu, vydavateľstvo Spirála, 2008.