Príspevok na starostlivosť o dieťa

DSCF0966Počas našich stretnutí s jednotlivými rodinami, sme sa viac krát stretli, že dôvod, prečo si hľadajú opatrovateľky je požiadavka ich zamestnávateľa, aby sa mamička vrátila skôr z rodičovskej dovolenky. T.j. skôr ako ich dieťa dovŕši 3.rok. V tomto prípade je možnosť, že sa rozhodnú namiesto rodičovského príspevku dostávať príspevok na starostlivosť o dieťa, ktorý sa môže využiť ako čiastka na preplatenie služieb agentúry poskytujúcej opatrovanie detí.

Tento príspevok je nárokovateľný pre každé dieťa, ak sa opatrovanie deje v domácom prostredí alebo v zariadení na to uspôsobenom a  dieťa a rodič majú trvalý alebo prechodný pobyt v SR. Výška  príspevku na starostlivosť o dieťa za kalendárny mesiac je
a) na základe preukázaných výdavkov, najviac v sume 230 eur,
b) 41,10 eura, ak starostlivosť o dieťa  zabezpečuje iná fyzická osoba (starý rodič…) a nevypláca sa jej rodičovský príspevok alebo rodič, ktorý vykonáva zárobkovú činnosť a nezabezpečí starostlivosť o dieťa inak.

O príspevku na starostlivosť o dieťa rozhoduje a tento príspevok vypláca oprávnenej osobe úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta jej trvalého pobytu alebo prechodného pobytu, pričom žiadosť nájdete na ich www stránke.

Príspevok na starostlivosť o dieťa sa nevypláca za kalendárny mesiac alebo jeho časť, za ktorý bol vyplatený rodičovský príspevok.